PhD

Підготовка докторів філософії на ХТФ

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 655 від 10.06.2016 року щодо ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» входить в перелік університетів, які мають право проводити набір студентів на підготовку Докторів філософії за денною або заочною, бюджетною та контрактною формами навчання.

Кафедра хімічної технології кераміки та скла проводить підготовку докторів філософії зі спеціальності:
161 Хімічні технології та інженерія

Програма вступного іспиту
Програма додаткового вступного випробування

Запрошуються магістри по даним або спорідненим спеціальностям.
Особам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. Додаткові вступні випробування оцінюються за шкалою “зараховано” “незараховано”. Вступник, що отримав “незараховано” до складання вступних випробувань не допускається.
Всі студенти PhD програми отримують стипендію у розмірі 7264 гривень на місяць протягом всього періоду навчання, що складає 4 роки.
Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

На навчання за програмою PhD запрошуються особи, що здобули ступінь магістра або спеціаліста. До конкурсного відбору допускаються лише особи, що вчасно подали всі необхідні документи у встанолені правилами прийому строки.

Детальніше про умови вступу та правила на сайті відділу аспірантури.

До переліку необхідних документів входять:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора;
 • анкета
 • копія документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • копія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць)
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см
 • копія диплома магістра або спеціаліста
 • копія додатку до диплому магістра або спеціаліста
 • копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (в разі, якщо вступник претендує на отримання стипендії під час навчання)
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради інституту/факультету про рекомендацію до аспірантури
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений завідуючим кафедри до якої планується вступ. У списку виділити публікації у фахових виданнях та у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science

Конкурсний бал при вступі для здобуття ступеня доктора філософії розраховується за формулою:

КБ = 0,5×ІС + 0,3×ІМ + 0,15×ДБ + 0,05×БД

Де:
ІС – оцінка вступного іспиту із спеціальності;
ІМ – оцінка вступного іспиту із іноземної мови;
ДБ – додаткові бали за навчальні та наукові досягнення;
БД – середній бал додатку до диплому про вищу освіту (за шкалою від 100 до 200 балів)

Порядок нарахування додаткових балів за навчальні та наукові досягнення:

 • 10 балів (кожна стаття) – публікації у фахових виданнях
 • 30 балів (кожна стаття) – публікації у виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science
 • 20 балів – диплом переможця та призера міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад, перше місце
 • 15 балів – диплом переможця та призера міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад, друге місце
 • 10 балів – диплом переможця та призера міжнародних та Всеукраїнських студентських олімпіад, третє місце
 • 15 балів – патент
*якщо сумарна кількість додаткових балів за навчальні та наукові досягнення перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200.

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри хімічної технології кераміки та скла ХТФ

Прізвище та ініціали аспіранта Рік вступу Тема дисертації Науковий керівник
Холодько Ю.М. 2017 Одержання залізовмісних наноструктурованих керамічних матеріалів методом золь-гель технологій к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
Бондарєва А.І. 2019 Пористі керамічні матеріали на основі глин України к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
Бондаренко Олександр Юрійович 2021 Технологічні засади мінімізації вмісту хлоритів та хлоратів у питній воді після знезараження окиснювачами к.х.н., доц. Спасьонова Л.М.
Міщенко Анастасія Юріївна 2021 Прозорі електропровідні покриття на склі спеціального призначення к.т.н., доц. Яценко А.П.
Юй ЦЗЮНЬЦЗЕ 2021 Сорбційні матеріали на основі модифікованих алюмосилікатів к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.

Тематика робіт кандидатів в аспірантуру

№ п/п Назва теми Зміст завдання Науковий керівник
на 2019 рік
1 Одержання реакційноздатних силікатних матеріалів для знешкодження промислових відходів Розробка нових високоефективних по відношенню до важких металів сорбуючих силікатних матеріалів з підвищеною селективністю к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
на 2020 рік
2 Силікатні матеріали функціонального призначення з модифікованою поверхнею Одержання силікатних сорбуючих матеріалів з модифікованою поверхнею для вилучення неорганічних токсикантів із водного середовища к.т.н., доц. Тобілко В.Ю.
на 2021 рік
3 ==== —- —-

Аспіранти кафедри

Холодько Юрій Михайлович

Тема дисертації: Одержання залізовмісних наноструктурованих керамічних матеріалів методом золь-гель технології

21 корпус, лаб. № 301
Опубліковані роботи

Бондарєва Антоніна Ігорівна

Тема дисертації: «Пористі керамічні матеріали на основі глин України»

21 корпус, лаб. № 301
Опубліковані роботи

Загороднюк Наталія Андріївна

Тема дисертації: Силікатні керамічні матеріали на основі штучної та природної сировини

21 корпус, лаб. № 301
Опубліковані роботи

Міщенко Анастасія Юріївна

Тема дисертації: Прозорі електропровідні покриття на склі спеціального призначення

21 корпус, лаб. № 312
Опубліковані роботи

Бондарчук Олександр Юрійович

Тема дисертації: Технологічні засади мінімізації вмісту хлоритів та хлоратів у питній воді після знезараження окиснювачами

21 корпус, лаб. № 307
Опубліковані роботи