Бондарєва Антоніна Ігорівна


ORCID
Google Scholar
e-mail: a.bondarieva@kpi.ua

Тема дисертації: «Пористі керамічні матеріали на основі глин України»

 

 

СПИСОК ПРАЦЬ

Навчальні видання:

 • Сучасні екологічно чисті технології: Курс лекцій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для для здобувачів ступеня доктора філософії спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В.М. Павленко, В.Ю. Тобілко, А.І. Бондарєва. – Електронні текстові дані (1 файл: 0,124 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 78 с.

Статті:

1)       Bondarieva A., Tobilko V., Kholodko Yu., Kornilovych B. Obtaining of iron-containing silicate composites for contaminated water purification from arsenic compounds. Technology Audit and Production Reserves. 2019. №3/3(47).p. 14-19. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.173710

2)       Ковальчук І.А., Тобілко В.Ю., Бондарєва А.І., Холодько Ю.М., Корнілович Б.Ю. Очищення вод від іонів важких металів із використанням нанорозмірних Fe0/каолініт композитів. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2020. №11. С.96-103. https://doi.org/10.15407/dopovidi2020.11.096

3)       Холодько Ю.М., Бондарєва А.І., Тобілко В.Ю., Ковальчук І.А., Корнілович Б.Ю. Очищення вод від іонів Cu(II), Cd(II), Co(II), Zn(II), Cr(VI) із використанням стабілізованого нанорозмірного нульвалентного заліза. Наукові вісті КПІ. 2021. №1. с. 83-90. https://doi.org/10.20535/kpisn.2021.1.217279

4)       Бондарєва А.І., Холодько Ю.М., Тобілко В.Ю., Корнілович Б.Ю. Видалення сполук арсену з природних та стічних вод із використанням нанорозмірного заліза. Допов. Нац. акад. наук Укр. 2021. №6. С.131-138. https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.06.131

5)       Bondarieva A.I., Tobilko V. Yu., Kholodko Yu.M., Kornilovych B.Yu., Zahorodniuk N.A. Efficient removal of arsenic (V) from water using iron-containing nanocomposites based on kaolinite. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii.

Матеріали конференцій, тези доповідей:

 • Бондарєва А.І., Слинчук В.С., Тобілко В.Ю. Синтез високовпорядкованих мезопоруватих керамічних матеріалів та вивчення їх сорбційних властивостей. VIII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»: збірник тез доповідей (Дніпро, 26-28 квітня 2017). Дніпро. 2017. Т.ІІ. с.133-134.
 • Бондарєва А.І., Тобілко В.Ю. Очищення вод від іонів As (V) поверхнево-модифікованими шаруватими силікатами. Збірник тез доповідей ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімічні технології та інженерія». Дніпро. 2019. с.30-33.
 • Бондарєва А.І., Холодько Ю.М., Тобілко В.Ю. Вилучення сполук As (V) із природних вод модифікованим палигорськітом. IX Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології»: збірник тез доповідей (Дніпро, 24-26 квітня 2019). Дніпро. 2019. Т.І. с.20-21.
 • Bondarieva А.І., Kholodko Yu.M., Tobilko V.Yu., Removal of arsenic(V) from contaminated water with palygorskite supported hydrated Fe(III) oxides. Proceedings of Ukrainian Conference with International Participation «Chemistry, physics and technology of surface» and Workshop «Metal-based biocompatible nanoparticles: synthesis and applications»: book of abstracts (Kyiv, 15-17 May 2019). 2019. P. 41.
 • Бондарєва А.І., Загороднюк Н.А., Тобілко В.Ю. Мезопоруватий композиційний сорбент на основі бентоніту. VIII Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології: збірник тез доповідей (Київ, 22-23 квітня 2020). Київ. 2020. с.63.
 • Бондарєва А.І., Тобілко В.Ю. Композиційні наноструктуровані матеріали на основі монтморилоніту. XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії»: збірник тез доповідей (Київ, 20-22 травня 2020). Київ. 2020. с.66.
 • Bondarieva , Tobilko V. The low-cost technology of wastewater treatment from organic dyes by modified natural clay minerals. 1st International Scientific and Practical Conference «Science. Innovation. Quality»: book of abstracts (Berdyansk, 17-18 December, 2020). Berdyansk. 2020. P. 129-130.
 • Бондарєва А.І., Тобілко В.Ю., Корнілович Б.Ю. Синтез функціональних керамічних матеріалів. IV Міжнародна (XIV Українська) наукова конференція студентів, аспірантів, молодих вчених «Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2021): збірник тез доповідей (Вінниця, 23-25 березня 2021). Вінниця. 2021. с.129.
 • Бондарєва А.І., Холодько Ю.М., Тобілко В.Ю. Очищення вод від арсену (V) матеріалами на основі нанодисперсного заліза. XXII Міжнародна науково-практична конференція «Екологія. Людина. Суспільство»: збірник тез доповідей (Київ, 20-21 травня, 2021). Київ. 2021. с.95-98. https://doi.org/10.20535/EHS.2021.233065
 • Бондарєва А.І., Загороднюк Н.А., Тобілко В.Ю. Очищення вод від синтетичних барвників силікатними матеріалами на основі метакаолініту. XIV Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження»: збірник тез доповідей (Миколаїв, 17-19 вересня 2021). Миколаїв. 2021. с.99-100.
 • Antonina Bondarieva, Viktoriia Tobilko, Borys Kornilovych The effect of cationic surfactant on the structural properties of montmorillonite-based functional materials. 4th EastWest Chemistry Conference 2021 (October 7-9, 2021) – p.108-109.
 • Бондарєва А.І., Холодько Ю.М., Тобілко В.Ю. Очищення вод від арсенат-іонів ферумвмісним силікатним композитом. VII Міжнародна науково-практична конференція «Чиста вода. Фундаментальні, прикладні та промислові аспекти»: збірник тез доповідей (Київ, 25-26 листопада 2021). Київ. 2021. с.95-96.
 • Бондарєва А.І., Яйченя І.М., Тобілко В.Ю. Синтез депонованого феригідриту з покращеними фізико-хімічними характеристиками. XV Міжнародна науково-практична конференція магістрантів та аспірантів «Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених»: збірник тез доповідей (Харків, 1-3 грудня 2021). Харків. 2021. С.374.