Магістратура

Опис освітньо-професійної програми

ОПП “Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів” другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 161 “Хімічні технології та інженерія” була розроблена в 2021 році і введена в дію наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського 15.02.2022 р. Підготовка за цією ОПП забезпечується двома кафедрами факультету: хімічної технології композиційних матеріалів та хімічної технології кераміки і скла, які  мали окремі програми підготовки магістрів: “Хімічні технології неорганічних і органічних зв’язуючих та композиційних матеріалів” та “Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів” відповідно. До створення цих програм підготовка на кафедрах здійснювалася за напрямами підготовки  6.051301 “Хімічна технологія” спеціальностей “Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”, “Хімічні технології переробки полімерних та композиційних матеріалів”. Предметна область підготовки студентів на програмі базується на  історичному науково-викладацькому профілі кафедр, що сформований видатними вченими в галузі силікатів та композиційних матеріалів: Б.В, Лисіним та  О.О. Пащенко. Останній є засновником наукової школи “Хімічні технології неметалевих композиційних матеріалів”, до складу якої на даний час входить більшість викладачів ОК за ОПП. З 2015 року в програми вносилися зміни зумовлені розвитком сучасних технологій мінеральних та органічних матеріалів. У 2020 р. (наказ № 1004 від 04.08.2020 р))  був прийнятий стандарт вищої освіти для магістерского рівня підготовки по спеціальності 161, що викликало приведення ОПП у відповідність до нього. В 2021 році з урахуванням Стратегії розвитку Університету на 2021-2025 р., на основі відгуків та рекомендацій роботодавців, оцінки парадигми підготовки за спеціальністю в світових університетах, моніторингу кар’єрної траєкторії випускників, змінено назву та посилено змістовне поле програми, розширено кількість вибіркових дисциплін. Метою освітньої програми є підготовка фахівців, здатних створювати сучасні наукові знання та інновації у технологіях неорганічних в’яжучих речовин будівельного призначення, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів, виконувати відповідні дослідні, проектно-технологічні, виробничо-технологічні роботи, здійснювати інженерну реалізацію розробок на засадах концепції сталого розвитку суспільства та забезпечення гідного місця України в світовому співтоваристві. Унікальність освітньої програми полягає в мультидисциплінарності, а саме включенні в неї таких хімічних технологій як “неорганічні в’яжучі”, “кераміка і скло” та “полімерні і композиційні матеріали”. Структура програми забезпечує  можливість  опанування здобуачами цілісної предметної області синтетичних неметалевих матеріалів, що відкриває можливості до подальшого працевлаштування на широкому переліку підприємств галузі, представники яких залучаються до освітнього процесу при проведенні практики, оновленні ОПП, проведенні тематичних семінарів та працевлаштування.

Програма 2022 року

Програма 2023 року

Громадське обговорення освітньо професійної програми

!! Увага. Оголошено Громадське обговорення ОПП з 01.09 по 10.10.2023 р. !!
Приймаємо пропозиції щодо удосконалення змісту освітньо- професійної програми “Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалівСпеціальності 161 Хімічні технології та інженерія  другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

Для надання пропозицій заповніть анкету:  https://forms.gle/xraVkK3UEguCsZQz7 

Навчальні та робочі плани за освітньою програмою

2023-2024 н.р.:

Навчальний план. Вступ 2023 р.
Робочий навчальний план групи ХМ-31мп 23-24 н.р.
Робочий навчальний план групи ХМ-21мп 23-24 н.р.

2022-2023 н.р.:

Навчальний план. Вступ 2022 р.
Робочий навчальний план групи ХМ-21мп 22-23 н.р.

Рецензії та відгуки на освітньо-професійну програму

Об’єкт обговорення, програма 2021 року.

Освітньо-професійна програма 2022 року
Відгук від ТОВ “Альфа-Пласт”
Відгук від ЗАТ “Слобожанська Будівельна Кераміка”
Рецензія на освітню програму від ТОВ “КИЇВГУМА”
Протокол робочої зустрічі Протокол 1

Витяги з протоколів засідання кафедр, на яких обговорювалися питання оновлення та затвердження освітньої програми

Освітньо-професійна програма 2022 року
Витяг з протоколу засідання кафедри хімічної технології кераміки та скла
Витяг з протоколу засідання кафедри хімічної технології композиційних матеріалів
Витяг про розгляд пропозицій за програмою 2021 р.
Витяг про затвердження проекту програми