Положення про кафедру

Положення про кафедру Хімічної технології кераміки та скла (ХТКС) Хіміко-технологічного факультету Національного технічного університету україни «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», затверджене наказом ректора 1-301 від 31 грудня 2015 р.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • Кафедра – це структурний підрозділ хіміко-технологічного факультету університету, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за напрямом підготовки 6.051301 Хімічна технологія за спеціальністю 7(8).05130101 Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та міжгалузевою групою спеціальностей.
 • Кафедра створюється за умови, що до її складу входить не менше ніж п’ять науково-педагогічних працівників, для яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше як три з них мають науковий ступінь або вчене (почесне) звання. Рішення про створення кафедри приймає Вчена рада університету. На підставі цього рішення ректор видає наказ про створення кафедри.
 • Кафедра входить до складу факультету. Штат кафедри становлять наукові, науково-педагогічні, інженерно- технічні працівники, навчально-допоміжний персонал, докторанти, аспіранти.
 • Штатний розпис кафедри затверджує ректор університету за поданням декана факультету.
 • У своїй діяльності кафедра керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом НТУУ «КПІ», Правилами внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» та цим Положенням.
 • Питання, які не відображені в Положенні, вирішуються ректором відповідно до конкретних обставин згідно з чинним законодавством.
 1. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ
 • Забезпечення освітнього процесу відповідно до стандартів освіти для здобуття студентами вищої освіти. Провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями.
 • Забезпечення практичної підготовки осіб, які навчаються в університеті, через проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.
 • Провадження освітньої, наукової, інноваційної, міжнародної та іншої діяльності.
 • Забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу. Збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.
 • Налагодження міжнародних зв’язків при провадженні міжнародної діяльності університету в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури.
 • Забезпечення підготовки аспірантів і докторантів та фахівців інноваційного типу, формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок.
 • Розробка підручників, навчальних посібників і наукових праць, методичних та інших видань за профілем роботи кафедри та забезпечення академічної присутності кафедри у глобальній мережі Інтернет.
 • Організація стажування та підвищення кваліфікації науково- педагогічних та наукових працівників кафедри.
 • Діяльність кафедри здійснюється на підставі щорічного плану роботи кафедри, що охоплює напрями й завдання, зазначені в цьому Положенні. План роботи кафедри обговорюється і затверджується на її засіданні.
 • Основні завдання діяльності кафедри обговорюються на засіданні кафедри. Рішення, прийняті на засіданні кафедри, є обов’язковими для її працівників. Засідання кафедри проводяться не рідше ніж один раз на місяць. У засіданні кафедри беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри. Засідання кафедри вважається правочинними, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини науково-педагогічних та наукових працівників, дляяких кафедра є основним місцем роботи. Рішення кафедри приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні кафедри. Під час засідання кафедри ведеться протокол, який підписують завідувач кафедри (його заступник) і секретар кафедри. На засідання кафедри можуть бути запрошені інші особи.
 1. ФУНКЦІЇ КАФЕДРИ

У сфері освітнього процесу:

 • Забезпечення проведення навчальних занять, здійснення контрольних заходів з навчальних дисциплін кафедри відповідно до стандартів вищої освіти та положення про організацію освітнього процесу, навчального плану та програм навчальних дисциплін;
 • подання пропозицій деканату факультету щодо формування розкладу навчальних занять;
 • забезпечення практичної підготовки студентів зі спеціальностей кафедри;
 • Організація укладання договорів для забезпечення практичної підготовки студентів;
 • Підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах;
 • Здійснення атестації студентів зі спеціальностей кафедри, забезпечення ефективної роботи відповідних екзаменаційних комісій;
 • Організація та проведення вступних випробувань та додаткових вступних випробувань на другий рівень вищої освіти для здобуття ступеня магістра;
 • Призначення та організація роботи кураторів академічних груп;
 • Участь у проведені вступних випробувань на третій рівень вищої освіти для здобуття ступеня доктора філософії.

У сфері методичної діяльності:

 • Розроблення послідовності вивчення дисциплін (структурно-логічних схем), навчальних і робочих навчальних планів зі спеціальностей кафедри;
 • Розроблення програм навчальних дисциплін кафедри, програм практичної підготовки;
 • Розроблення тематики індивідуальних завдань і атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;
 • Створення підручників, навчальних посібників, інших навчальних та методичних видань з дисциплін кафедри;
 • Розроблення засобів оцінювання набутих у процесі навчання компетенцій студентів та критеріїв такого оцінювання, рейтингових систем оцінювання знань студентів;
 • Рецензування та експертиза навчальних і методичних видань з дисциплін кафедри;
 • Організація та проведення методичних, науково-методичних семінарів кафедри;
 • Забезпечення керівництва, рецензування, консультування атестаційних робіт для здобуття відповідно ступеня вищої освіти;
 • Розроблення освітніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) програм за спеціальностями кафедри;
 • Участь у розробленні інформаційних пакетів ХТФ, у складі якого перебуває кафедра.

У сфері наукової та інноваційної діяльності:

 • Забезпечення високоефективної наукової та інноваційної діяльності кафедри через проведення науково-педагогічними працівниками, докторантами, аспірантами та студентами кафедри і працівниками наукових підрозділів, що входять до складу факультету, досліджень за затвердженими в установленому порядку напрямами розвитку науки і техніки, напрямами інноваційної діяльності;
 • Організація підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації за фундаментальними, природничими та інженерними напрямами із залученням до наукового керівництва магістрантами та аспірантами провідних учених університету й академічних інститутів;
 • Посилення дослідницької складової в навчальних планах для магістрів та залучення їх до виконання НДР;
 • Участь у розвитку інноваційних структур на базі університету (наукового парку, технопарку, бізнес-інкубаторів) за пріоритетними науковими напрямами кафедри;
 • Здійснення заходів із створення об’єктів права інтелектуальної власності та захисту права інтелектуальної власності, а також трансфер технологій, зокрема через інноваційне середовище Наукового парку «Київська політехніка», і реалізація ліцензійних договорів;
 • Виконання міжнародних наукових проектів та програм, грантів, договорів на замовлення іноземних організацій і компаній;
 • Здійснення організаційних і методичних заходів з метою збільшення цитованості наукових праць співробітників кафедри, розширення присутності їх наукових публікацій у журналах і матеріалах конференцій, що входять до міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science та ін.).

У сфері організаційної діяльності:

 • Надання пропозицій щодо формування кадрового складу та штатного розпису;
 • Організація контролю якості проведення навчальних занять, практичної підготовки студентів;
 • Налагодження та підтримання зв’язків зі структурними підрозділами університету та іншим організаціями;
 • Сприяння підвищенню кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедри та працевлаштуванню працівників;
 • Організація заходів із профорієнтації та залучення осіб на навчання за спеціальностями кафедри;
 • Підготовка необхідних документів для проведення ліцензування та акредитації в межах спеціальностей кафедри;
 • Організація роботи зі створення і супроводження офіційного сайту кафедри (3-5 цікавих матеріалів на тиждень, орієнтованих на цільову аудиторію) та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кампус» відповідно до Положення про типовий сайт кафедри НТУУ “КПІ”;
 • Забезпечення інформування про результати діяльності кафедри;
 • Забезпечення участі працівників кафедри у роботі експертних рад, комісій, груп МОН України, спеціалізованих вчених рад;
 • Ведення документообігу та забезпечення передачі документів на архівне зберігання;
 • Визначення рейтингу науково-педагогічних працівників кафедри;
 • Створення та супроводження інформаційно-комунікативних ресурсів у доменній зоні крі. иа університету.

У сфері міжнародної діяльності:

 • Підготовка (спільно з ДМС) проектів договорів про співпрацю з підрозділами зарубіжних університетів та організація їх виконання;
 • Ініціювання, проведення, формування програми міжнародних конференцій на рівні кафедри, факультету, університету;
 • Підготовка проектних пропозицій щодо участі в міжнародних конкурсах, програмах, фондах, грантах;
 • Участь у міжнародних наукових дослідженнях та публікація у міжнародних виданнях;
 • Делегування співробітників для участі в міжнародних конференціях, семінарах, конкурсах, виставках;
 • Забезпечення підготовки іноземних студентів;
 • Розвиток академічної мобільності через участь у міжнародних програмах і проектах;
 • Внесення пропозицій щодо створення спільних з іноземними партнерами структур (лабораторій, центрів, наукових груп, редакційних колективів, консорціумів тощо);
 • Висвітлення результатів освітньої та наукової діяльності кафедри англійською мовою.
 1. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КАФЕДРОЮ
 • Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який не може перебувати на посаді більш як два строки.
 • Завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю кафедри.
 • Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням Вченою радою університету строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового колективу факультету та кафедри. Ректор університету укладає із завідувачем кафедри контракт.
 • Завідувач кафедри забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів.
 • Завідувач кафедри забезпечує виконання функцій кафедри та виконання наказів, розпоряджень і доручень ректора, декана, створення у кіберпросторі (глобальній мережі Інтернет) цілісного позитивного іміджу кафедри як підрозділу університету, здатного конкурувати на міжнародному ринку освітніх та наукових послуг.
 • Завідувач кафедри підпорядкований декану факультету і діє на підставі посадової інструкції та умов контракту.
 • Відповідно до Положення про наукового керівника підрозділу (інституту, факультету, кафедри) на кафедрі може бути обрано наукового керівника та наукового консультанта.
 • Фінансування кафедри здійснюється в межах коштів відповідного факультету. Організаційне супроводження фінансово-господарської та наукової діяльності кафедри може здійснюватися через відповідні підрозділи на рівні хіміко-технологічного факультету.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ
 • Припинення діяльності кафедри здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації.
 • Діяльність кафедри припиняється наказом ректора в порядку та на умовах, передбачених Статутом НТУУ «КПІ» та чинним законодавством України, за рішенням Вченої ради університету.