Виконання магістерської дисертації

Атестація здобувачів вищої освіти за освітньою-професійною програмою «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» проводиться у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота передбачає розв’язання складної задачі або проблеми хімічних технологій та інженерії, що включає проведення досліджень та/або здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог. 
Кваліфікаційна робота оприлюднюється на офіційному сайті електронного архіву наукових та освітніх матеріалів КПІ ім. Ігоря Сікорського https://ela.kpi.ua/
Кваліфікаційні роботи не містять академічного плагіату, фабрикації, фальсифікації. 

Нормативні документи Університету про випускну атестацію

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процеса в КПІ ім. Ігоря Сікорського 
ПОЛОЖЕННЯ про випускну атестацію студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського
ПОЛОЖЕННЯ про систему запобігання академічному плагіату КПІ ім. Ігоря Сікорського

Теми кваліфікаційних робіт

Посилання

Методичні та нормативні документи для виконання магістерської дисертації 

Силабус ПО9 “Виконання магістерсьої дисертації”  – містить опис суті роботи над магістерською дисертацією, рекомендований режим її виконання та критерії оцінювання роботи.

Методичні вказівки “Виконання магістерської дисертації” містять рекомендації до організації цієї роботи, вимоги до її змісту, оформлення, рекомендації по підготовці до захисту, тощо.

ДСТУ 3008:2015 ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура та правила оформлювання

Форми документів атестаційної роботи (бланки титулів, завдання)